اخبار و اطلاعیه ها
Title
1400/12/28
وبینار تخصصی رویکرد اورژانس به کودک در بحران
وبینار تخصصی رویکرد اورژانس به کودک در بحران با امتیاز آموزش مداوم در ساعت ۱۰تا۱۳ روز یکشنبه ۲۸آذرماه ۱۳۹۹برگزار شد
Title
1400/12/28
مراسم معارفه دستیاران جدیدالورود
وبینار تخصصی رویکرد اورژانس به کودک در بحران با امتیاز آموزش مداوم در ساعت ۱۰تا۱۳ روز یکشنبه ۲۸آذرماه ۱۳۹۹برگزار شد
Template settings